โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 

 ที่อยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

ชื่อผู้บริหาร นายนิรุจน์ นาสม

โทรศัพท์ 055-499116 E-mail : Thaplaanusorn01@gmail.com
โทรสาร 055-499116
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี บรรยากาศดีเอื้อต่อการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมจริยธรรม เลิศล้ำพลานามัย ชุมชนร่วมมือพัฒนา ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2. ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
3. จัดการและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
4. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“สามสิบเอ็ดขาสามัคคี บรรยากาศดีร่มรื่น” เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูระเบียบวินัย”

เมนู

ผู้บริหาร


นายนิรุจน์ นาสม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Search Staff