ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปพ.5-ก Word Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 12
ไฟล์ประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.3 KB 11
พันธสัญญาปฏิบัติราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 137.5 KB 8
ปกแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 28.36 KB 6
ปกคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 6
แบบรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.58 KB 7
แบบประเมินสมรรถนะ-รายข้อ Word Document ขนาดไฟล์ 229.82 KB 5
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.56 KB 7
แบบประเมินสมถรรนะ Word Document ขนาดไฟล์ 36.78 KB 6
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล Self Assessment Report: SAR Word Document ขนาดไฟล์ 497 KB 6
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.02 KB 7
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) Word Document ขนาดไฟล์ 21.87 KB 4
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID-PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 224 KB 8
เกณฑ์ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 28.67 KB 7
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.26 KB 8