กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายองอาจ เมืองรี
ครู คศ.3

นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่
ครู คศ.3

นางสาววิริรดาภรณ์ ลาบรรเทา
ครู คศ.1