กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนิรันดร์ ไหมสุข
ครู คศ.3

นางสาว ชนากานต์ กามินทร์
ครู คศ.1

นางสาวไพรินทร์ สอนนนท์
ครู คศ.1

นายจิตรกร กิจเฉลียว
ครู คศ.2