กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมาลาตี เนตรจำนงค์
ครู คศ.3

นางสาวกรองกาญจน์ มังคละ
ครู คศ.1

นายฐิติรัตน์ เขียวหวาน
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี วชิรโกเมศ
ครูผู้ช่วย