ทุกกลุ่มสาระฯ

นางกรรณิการ์ นาสม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา นาคผัน
ครูผู้ช่วย